skip to Main Content

Fritidsbostad till fast boende, intervju med Sven Holmberg

Sven Holmberg, ordförande för
planläggningsnämnden

ÅTERIBRUKTAGANDE AVGAMMALT BOSTADSHUS ELLER ÄNDRING AV FRITIDSBOSTAD TILL FAST BOSTAD

En gammal bostadsbyggnad är alltid en bostadsbyggnad. Det är endast byggnadstillsynsmyndigheten som på basen av en anhållan av ägaren kan ändra användningsändamålet till en fritidsbostad, konstaterar Sven Holmberg. Han har lång erfarenhet av hanteringen av bygglov och är nu ordförande för planläggningsnämnden i Raseborg.

Sven Holmberg är av den uppfattningen att vi skall ge folk möjlighet att bosätta sig i Raseborg nästan överallt där man känner för det. Men vi kanske bör fodra någorlunda goda vägförbindelser för att fastighetsskötseln skall fungera (brunnstömning, vinterunderhåll av vägar, skolskjutsar, vård av åldringar) Med andra ord bör vi kanske vara försiktiga med att förlägga fast bosättning på holmar utan fast vägförbindelse.

Skattemyndigheterna kan inte ändra byggnadens användningsändamål
Många tror att då skattemyndigheten beskattar en byggnad som ”fritidsbostad” är den ändrad till fritidsbostad, men det stämmer inte. Det är endast för att den beskattas som en andra bostad (om ingen är skriven i den). Skattemyndigheten kan inte ändra användningsändamålet på en bostad slår Holmberg fast. En andra bostad, där ingen är skriven, fastighetsbeskattas som en fritidsbostad.

Om en gammal bostadsbyggnad skall återibruktagas som fast bostad, är det viktigt att komma ihåg att i det fall byggnaden byggs om och ändras kan det fodra bygglov (kontakta alltid byggnadstillsynsmyndigheten) och då kan kraven bli att byggnaden skall uppfylla dagens krav på bostadshus (isolering, ventilation mm) eller åtminstone uppfylla de energikrav som ställs idag.

I nästa alla fall krävs det en uppdatering av avloppsvattenbehandlingen vilket kräver ett skilt lov, men inte automatiskt ”väcker” kraven på energikrav enligt dagens mått.

På en byggnadsplats där det finns en fast bostad kan man alltid ansöka om en ny ersättande byggnad som fast bostad vilket i de flesta fall har beviljats. Inom strandområde (ca 200 m från strandlinjen) krävs det alltid ett undantagslov utanför planerat område. På övriga områden och i vissa fall krävs ett beslut om planläggningsbehovsbedömning (kolla med kommunen).

Sipilä-regeringen gav kommunerna mer frihetsgrader
För en ändring av användningsändamålet av en fritidsbostad till fast bostad, krävs speciellt på strandområde, ett undantagslov. Här har åsikterna gått kraftigt isär mellan tjänstemän och förtroendemän, Före den ändring som regeringen Sipilä genomförde hade NTM-centralen besvärsrätt över kommunens beslut. Detta ledde till att så gott som samtliga undantagslov för ändring, som kommunen efter omröstning beviljade, upphävdes av förvaltningsdomstolen. I vissa fall förde sökanden ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, men nästan till 100% förkastades besvären. Nu har inte NTM-centralen besvärsrätt i dessa ärenden varför de kommunala besluten blivit i kraft, konstaterar Holmberg.

Många anser att en del söker ändring av användningsändamål för att få en större byggrätt, enligt byggordningen. Det är sant att man erhåller en större byggrätt för en fast bostad men om ingen skriver sig i byggnaden beskattas den som en fritidsbostad (andra bostad) och därmed erhåller kommunen en betydligt högre fastighetsskatt. (Större byggnad, nybyggnad, högt beskattningsvärde). Det skadar inte kommunen!!

En alltid gällande motivering till ett nej till ändring av fritidsbostad till fast bostad, har varit att alla andra fritidsbostäder i området bör ha samma rätt att ändra användningsändamålet. Det är helt rätt, men vore det en katastrof om alla fritidsbostäder i kommunen ändrades och togs i bruk som bostad, vem skulle säga nej till ett ökat befolkningsantal i Raseborg på 15-20 tusen invånare, frågar Holmberg.

Back To Top