Skip to content

SEASTOP – modern ports in historic waters 2017-2021, mål och resultat i Bromarv skärgårdshamn.

Bromarv Byaråd rf har under perioden 2017-2021 medverkat i projektet ”SEASTOP- modern ports in historic waters”, tillsammans med 18 övriga hamnar i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar. Projektets syfte var att höja hamnarnas servicenivå och att främja den lokala besöksnäringen och därigenom förutsättningarna för en levande skärgård med en bofast befolkning.

Projektet genomfördes inom ramen för Interreg Central Baltic-programmet (2014-2020), som beviljade ekonomiskt stöd (75 %) av EU:s regionalfond (ERDF) samt med nationell medfinansiering av Egentliga Finlands förbund (17,5 %). Värmdö kommun i Sverige fungerade som projektets leadpartner. Övriga partners var Mariehamns stad, Företagsam skärgård på Åland samt Peterzéns Oy och Bromarv Byaråd rf.

Den totala projektbudgeten för Bromarv skärgårdshamn uppgick till 228.200 euro, varav 180.600 euro till direkta investeringar i skärgårdshamnen, 10.000 euro till ett gemensamt marknadsföringsprojekt och återstoden, 38.200 euro, till projektledning och administration.

SEASTOP-projektet skall ses som en central och avgörande del av den förnyelse av skärgårdshamnen, som påbörjades redan 2016. Tack vare medverkan i projektet har vi kunnat genomföra och finansiera följande investeringar:

1. Två moderna pontonbryggor med el och vatten (2018)

En primär målsättning var att höja skärgårdshamnens kapacitet och framför allt att utöka antalet förtöjningsplatser för fritidsbåtar. Under försommaren 2018 skaffades sammanlagt 7 betongpontoner (2,4 x 15 meter) med tillbehör. Leverantören ansvarade för ankring och montering av betongelementen till två bryggor med en kapacitet om 50 båtplatser. Anskaffningen gjordes enligt nyckeln i hand principen, vilket innebar att leverantören stod för förtöjning av elementen, installation av bojar och Y-bommar med plastflottörer, elstolpar samt räddningsutrustning (stegar och livbojar).

Bryggpontonerna består av armerad betong med en kärna av cellplast och de har en torr borstad yta utan trädäck med pollare och förtöjningsringar samt siddäck.

Bryggorna försågs med eluttag och vattenförsörjning.

(Investeringen i pontonbryggorna representerar ca 74,3 % av projektets totala investeringar)

2. Komplett sugtömningsstation (2018)

Invid hamnens bränslestation installerades en komplett mottagningsstation för tömning av båtars septiktankar. Sugtömningsstationen, som är kopplad till kommunens avlopps-vattensystem, är mycket säker och enkel att använda. Användningen är avgiftsfri.

(Sugtömningsstationens andel av totalbudgeten var ca 4,9 %)

3. Lekpark

För att förstärka attraktiviteten för barn och ungdomar har en liten lekpark med bl.a. klätterställning och rutschbana uppförts. För lite äldre målgrupper byggdes dessutom en uteschackplan (2019). Lekparken och uteschackplanen får fritt användas av alla besökare.

4. Servicebyggnad (2019)

Under första halvan av 2019 uppfördes en helt ny servicebyggnad på 41 m². I byggnaden finns toaletter, duschrum, tvättstuga och lager. Servicebyggnaden betjänar avgiftsfritt båtgäster, torgbesökare och hamnrestaurangens gäster.

I anslutning till den nya servicebyggnaden finns dessutom en vattenpost där besökare – mot en frivillig avgift – kan förse sig med färskvatten. Denna serviceform är efterfrågad och utnyttjas förutom av båtgäster även av sommarbromarvbror.

(Servicebyggnadens och lekparkens andel av totalbudgeten var ca 21,8 %)

Måluppfyllelse – kapacitet och kvalitet

De investeringar som kunnat göras med SEASTOP-projektets finansiering skall ses som centrala delar av den förnyelse av hamnen som gjorts. Under projektet har en modern gästhamn vuxit fram. Allting började med att hamnbassängen muddrades till ett djup av 2,6 meter, en ny kaj, 140 meter lång, byggdes och en ny restaurang med 100 kundplatser och en bränslestation uppfördes. Dessutom utökades antalet parkeringsplatser för bilar, en båtramp byggdes och hamnens torgområde förnyades. Vid den intilliggande badstranden finns idag en grillplats och ett utegym.

Erfarenheterna hittills visar att skärgårdshamnens attraktivitet märkbart förbättrats och att antalet gästande båtar ökat med närmare 75 %. Antalet besökare i hamnrestaurangen har nära nog fördubblats. Säsongen har kunnat förlängas, vilket också var ett delmål för projektet. Den ökade aktiviteten i hamnen har också dragit till sig nya typer av företagsverksamhet, bl.a. företag som erbjuder fiskeupplevelser och båtservice och -förvaring.

Byarådet ansvar för underhållet av investeringarna i minst 10 år efter det att SEASTOP-projektet avslutats. Föreningen har gjort upp en underhållsplan för att optimera investeringarnas livslängd och funktionalitet. Föreningens ambition är att fortlöpande utveckla helhetskonceptet och se till att hamnen med kringliggande funktioner och service aktivt bidrar till att öka lokal småskalig turism och företagsverksamhet.

Ytterligare upplysningar se www.seastop.se

Back To Top