Skip to content

Bromarf FBK

Bromarf frivilliga brandkårs verksamhet består av att stå till tjänst när ”olyckan står vid dörren”, det betyder att vi utför olika räddnings- och släckningsuppdrag. Med andra ord kan man säga att vi rycker ut när det brinner för att släcka bränder och räddar när någon är i nöd.

Bromarf Frivilliga Brandkår grundades  år 1952. Sedan 1997 har vi också utfört en annan typ av uppdrag, d.v.s. vi fungerar som en första respons-enhet. Första respons-enheten rycker ut som stöd åt ambulansen och/eller FinnHems läkarhelikopter, m.a.o. ser vi till att patientens tillstånd hålls stabilt tills ambulansen och läkarhelikoptern kommer fram. Vi har bland annat en defibrillator till vårt förfogande. Den används till att återställa hjärtrytmen hos patienten och på detta vis säkerställa patientens tillstånd.

För verksamheten har vi till förfogande en släcknings-/räddningsbil, en manskapsbil för första respons-uppdragen, en båt som används både för släcknings-/räddningsuppdrag och för första respons-uppdrag i skärgården. Därtill har vi till förfogande en ”sexhjuling” för transporterande av manskap samt utrustning i terrängen.

Vi har ca 50 st utryckningar per år. Kåren har ett tjugotal aktiva brandkårister och dessutom en aktiv junioravdelning. Nya medlemmar, både unga och äldre är hjärtligt välkomna med. Kom upp och bekanta er med verksamheten!

Föreningen planerar att bygga en ny brandstation i egen regi. Nya stationen kommer att ersätta den föråldrade, av Raseborgs Stad ägda stationsbyggnaden. Budgeten för projektet uppskattas till ca 650 000€. Föreningen kommer att anhålla om bidrag från Brandkårsskyddsfonden. Bidraget kan högst uppgå till 220 000€. Beviljandet av bidraget är nödvändigt för att projektet kan genomföras. Resterande beloppet finansieras med lånade medel. Föreningen kommer att få en årlig fastighetsersättning av Västra Nylands Räddningsverk som täcker finansieringskostnaderna samt driftskostnaderna för stationen. Även övriga bidrag för projektet tas emot med öppna armar.

Genom att Du går med som stödande medlem (minst 10 €) kan Du hjälpa kåren att fortsätta sitt aktiva räddningsarbete i Bromarf med omnejd. Du kan även om du önskar bidra till byggandet av nya stationen. Vi behöver varandra!

Avgiften kan betalas in på föreningens konto Aktia  FI75 4055 5740 0010 73. Ange inbetalarens namn samt meddela om det är frågan om medlemsavgift eller bidrag för stationsprojektet.

Kontakt

Ordförande

Teemu Kytöpuro, +358 50 589 16 80, fbkbromarf@gmail.com

Nödnummer 112

Västra Nylands räddningsverk

Kårchef

Stefan Helenius, +35840 8200936

 

 

Back To Top