skip to Main Content

Bromarv Byaråd r.f. söker en företagare att sköta verksamheten i Bromarv skärgårdshamn från sommaren 2018

Intresseanmälan senast den 20 januari 2018 kl.16.00.

Vi söker ett företag/en företagare som har kapacitet och intresse att långsiktigt medverka i arbetet med att utveckla skärgårdshamnens verksamhet ur ett helhetsperspektiv och som självständigt kan ansvara för skötseln av hamncaféet, hamnen och sommartorgverksamheten.

Hamncaféet verkar i en existerande byggnad vid kajen, där det finns 24 m 2 för kök och verksamhetsutrymmen. Utanför byggnaden planeras en ny terrass med ett serveringsområde under tak på kajen. I cafébyggnaden finns personal-WC, dusch och tvättstuga. Extra kyl/fryslager planeras vid torget intill.

Vi tror att moderniseringen av hamnen ger underlag för en ekonomiskt hållbar verksamhet. Ett välgenomtänkt och seriöst verksamhetskoncept i kombination med ett kundfokuserat förhållningssätt är grundförutsättningar för långsiktig framgång.

Vi tror att en bra verksamhet i skärgårdshamnen också kan stöda byns övriga företagare och fungera som info- och servicepunkt för besökare och sommarbefolkningen.

Verksamhetskonceptet innefattar bl.a. följande

 1. Hamncaféverksamheten (café, försäljning, info)
  Caféverksamheten har en avgörande betydelse för hur besökare trivs och stannar i hamnen, på torget och i byn. Utgångspunkten är densamma som i alla gästhamnar. Det är en kort säsong, men sommartorget drar till sig många besökare med bil också före midsommar och under augusti-septemberweekender. Vi söker idéer och förslag till servicekoncept som ”sticker ut” och som ger verksamheten och hamnen en egen profil.
 2. Skötseln av gästhamnen
  Service till besökare, inkassering av avgifter, underhåll av bastu,
  WC, dusch och tvättutrymmen samt uthyrningen och skötseln av sovloften. (Hamnvärd)
 3. Skötseln av torgverksamheten
  Samverkan med torgförsäljarna, inkassering av torgavgifter
  m.m. (Torgvärd)
 4. Evenemang & ny service
  I samarbete med byarådet och övriga aktörer arrangera evenemang i skärgårdshamnen samt att fortlöpande medverka i arbetet att utveckla servicen och förstärka hamnens profil och attraktivitet

Verksamhetskonceptet skall beskrivas i en affärsplan med uppgifter om hamncaféets service, öppethållningstider (under tiden 1.5-30.9), utskänkningsrättigheter och annan profilering.Vi förutsätter att den som meddelar sitt intresse för verksamheten beaktar verksamhetsmiljön och de förändringar som är aktuella i byn och förstår betydelsen av samarbete med övriga aktörer. Av affärsplanen bör dessutom framgå erfarenheter av liknande verksamhet (café/restaurangverksamhet) med referenser samt en kort redogörelse för företagets/företagarens förutsättningar att själv investera i t.ex. maskiner och inventarier.

Visning och mera information

Den som är intresserad ges möjligheter att bekanta sig med hamnen, dess byggnader och utrustning samt de framtida planerna mellan den 15 november och 15 december 2017. Området visas enligt överenskommelse med Mårten Johansson (Oy Bedone Implemented Solutions Ab) projektansvarig, tfn 0405017245, eller Henrik Huldin, tfn 0443771588. Obs! Området är f.n. avstängt på grund av byggnadsarbeten och kan inte besökas på egen hand.

Kombination med annan verksamhet

Byarådet anser att verksamheten i skärgårdshamnen med fördel kan kombineras med annan företagsverksamhet i byn bl.a. med tanke på synergimöjligheter och för att skapa förutsättningar för lönsam företagsverksamhet året runt.

Intresseanmälan

Vi vill ha er intresseanmälan innefattande en tillräckligt detaljerad affärsplan senast den 20 januari 2018 kl. 16.00. Anmälan sänds per post till Henrik Huldin, Flemingsgatan 4 A 6, 10600 Ekenäs eller elektroniskt till adressen henrik.huldin@gmailcom. På basen av de inlämnade intresseanmälningar förs fortsatta underhandlingar om utformningen av samarbetsavtalet och årshyran.

Val av företag/företagare

Valet av företag/företagare görs av den styrgrupp som utsetts för att övervaka investerings- och utvecklingsprojekten i Skärgårdshamnen. I styrgruppen finns representanter för byarådet, Bromarv västra fiskargille r.f. och lokala företagare.

Valet av företag/företagare görs på basen av följande kriterier:

 • affärsidén (60 %)
 • erfarenheter av likartad verksamhet (25 %)
 • förutsättningar att göra ekonomiska satsningar (15 %)

Avtal

Hyres-/samarbetsavtalet uppgörs mellan byarådet och det företag/den företagare som valts för uppgiften. Vårt mål är ett långfristigt avtal. t.ex. 5 år + option om förlängning med ytterligare 5 år.

Tidtabell

Val av företagare och undertecknande av samarbetsavtal skall ske inom januari månad 2018. Det företag/den företagare som väljs förväntas medverka i planeringsarbetet för hamnen.

Dessutom inbjuder vi företag/företagare att planera möjligheterna att erbjuda

Båtdrag

mellan Kyrkviken och Djurgårdsfjärden. Byarådet försöker medverka till att utöka hamnkapaciteten i Djurgårdsfjärden och vill kartlägga de faktiska förutsättningarna för att i framtiden kunna erbjuda ”båtdragsservice” över Bromarvnäset.

Intresserade kan kontakta Mårten Johansson (Oy Bedone Implemented Solutions Ab) projektansvarig, tfn 0405017245, eller Henrik Huldin, tfn 0443771588. Kartläggningsarbetet sköts konfidentiellt.

Back To Top